Privacy beleid

van maandag tot vrijdag
8:00u tot 19:00u

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
MW Life Consult vindt de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om in overeenstemming te zijn met de Belgische en Europese regelgeving omtrent privacy.
Meer bepaald is MW Life Consult compliant met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) tot aan de definitieve inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarna de principes uit deze Verordening verder zullen worden gerespecteerd.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES
Betrokkene : persoon op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn;
Ontvanger : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verschaft:
Persoonsgegevens : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;
MW Life Consult: verzekeringsmakelaar die zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke;
Toestemming : elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
Verwerker : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
Verwerking van persoonsgegevens : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens (verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, …);
Verwerkingsverantwoordelijke : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsinstantie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

ARTIKEL 3 – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
MW Life Consult is de “verantwoordelijke voor de verwerking” resp. “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens in de zin van voormelde Privacywet, resp. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit wil zeggen dat MW Life Consult het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

ARTIKEL 4 – DOEL EN MIDDELEN
De overgemaakte persoonlijke gegevens worden in de bestanden van MW Life Consult opgenomen en verwerkt. Deze informatie zal gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
Het in contact komen en het onderhouden van contact met cliënteel;
Het aanvragen van een dienstverlening, het helpen bij de voltooiing van een aanvraag, het beoordelen of een betrokkene in aanmerking komt voor een dienstverlening, uitvoeren en onderhouden van de dienstverlening, alsmede het verlengen van dienstverleningen die van toepassing zijn;
Het reageren en antwoord geven op aanvragen en andere diensten;
Het doen van voorstellen voor toekomstige dienstverlening die wij kunnen leveren;
Het informeren over producten en diensten die worden aangeboden door gelieerde ondernemingen;
Het verwerken van transacties van door ons ingeschakelde dienstverleners en verzekeraars;
Het delen van informatie met partijen die ten behoeve van haar klanten/leden een verzekeringsdekking verkrijgen;
Het voldoen aan wet- en regelgeving, beveiligings- en procesmatige eisen;
Het beschermen tegen fraude, verdachte of illegale activiteiten;
Het verzamelen van statistieken voor de analyse van ons bedrijf;
Wij delen uw persoonlijke gegeven NIET aan derde partijen voor marketingdoeleinden.

ARTIKEL 5 – GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE en VERKREGEN INFORMATIE
De informatie die MW Life Consult via deze site verzamelt, is onder te verdelen in twee categorieën: (1) informatie die betrokkenen aan onze site vrijwillig verstrekken en (2) trackinginformatie die wordt verzameld terwijl betrokkenen navigeren op onze site.
Vrijwillig door betrokkenen verstrekte informatie
Wij gebruiken op onze website een contact-of aanvraagformulier waardoor u enkele persoonlijke gegevens kan achterlaten en vragen om contact met u op te nemen.
Indien u via onze site en het info@mwlifeconsult.be een vraag stelt voor een offerte, zullen wij uw verdere persoonlijke gegevens vragen die nodig zijn om deze offerte te kunnen uitwerken. Deze informatie zal volgens artikel 4 behandeld worden.
Alle door de betrokkene verzonden persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals aangegeven op de site of in deze Privacyverklaring.
Als de betrokkene op basis van de offerte een transactie wilt sluiten, zal MW Life Consult de noodzakelijke persoonlijke gegevens verzamelen om de offerte af te ronden en de transactie tot stand te brengen, waaronder de naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres of betalingsgegevens van de betrokkene, voor zover deze relevant zijn voor de transactie. MW Life Consult zal de persoonlijke gegevens van de betrokkene gebruiken om de administratie van de polis van de betrokkene te verzorgen, claims, etc. te verwerken en in zijn algemeenheid om de relatie van de betrokkene met MW Life Consult te beheren.
MW Life Consult verkrijgt ook via andere personen en/of organisaties informatie
MW Life Consult verkrijgt informatie van overheidsinstellingen, brancheorganisaties, accountants, schadebehandelaars, verzekeraar of werkgever van betrokkene en dient om de identiteit en juistheid van de door de betrokkene verstrekte informatie te controleren;
MW Life Consult verkrijgt ook informatie over consumenten van kredietregistratiebureaus
MW Life Consult ontvangt ook informatie over betrokkene via zusterondernemingen, verzekeraars, andere tussenpersonen, dienstverleners en anderen voor acceptatie- of vorderingsdoeleinden (zoals het verzekerings- en schadeverleden);

Gebruik van cookies
MW Life Consult kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de betrokkene gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de betrokkene naar de website gekomen is, of waarlangs de betrokkene die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Deze verzamelde gegevens dienen geenszins voor marketingdoeleinden.

ARTIKEL 6 – RECHTEN VAN DE BETROKKENE
De betrokkene kan zijn/haar toestemming op eender welk moment eenvoudig intrekken door :
een schrijven richten naar MW Life Consult, Jupiterlaan 139/16, 1190 BRUSSEL;
een e-mail te sturen naar info@mwlifeconsult.be ;
Wij vragen de betrokkene om eventuele wijzigingen aan zijn/haar contactgegevens tijdig aan MW Life Consult over te maken, zodat deze kunnen gecorrigeerd worden.
De betrokkene heeft het recht om op elk moment gratis zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten wissen (of beperken) door middel van een e-mail of per brief.
Daarnaast beschikt de betrokkene ook over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit geval dient de betrokkene steeds een kopie van zijn/haar identiteitskaart bij te voegen, zodat MW Life Consult kan verifiëren dat het verzoek inderdaad slaat op de persoonsgegevens van de betrokkene.
Meer informatie over deze rechten kan men vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be)

ARTIKEL 7 – BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken.

ARTIKEL 8 – CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS
MW Life Consult heeft geen partnerschap of bijzondere relaties met reclameagentschappen (op het internet).
MW Life Consult maakt geen persoonlijke gegevens openbaar over de betrokkene aan derden, tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, het is toegestaan door de wet of wanneer het door de betrokkene is goedgekeurd.
Derden aan wie MW Life Consult informatie openbaar maakt zijn wettelijk en contractueel verplicht om met de persoonlijke gegevens van de betrokkene vertrouwelijk en veilig om te gaan. Ze zullen de gegevens alleen gebruiken en openbaar maken voor situaties die een redelijk persoon als passend ervaart en in overeenstemming is met de geldende wetgeving en met volgende redenen:
Aan verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen of andere sluiters die een dekking aanbieden, om in aanmerking te komen voor een dekking, het verwerken en behouden van een verzekeringsdekking, de vernieuwing van een dekking of gerelateerde producten en diensten;
Aan verenigingen van klanten/deelnemers die een verzekeringsdekking aanvragen als lid van de vereniging;
Aan de betrokkene zodat MW Life Consult of onze gelieerde ondernemingen de betrokkene op de hoogte kunnen houden van bepaalde producten of diensten die worden aangeboden door onze gelieerde ondernemingen;
Aan partijen voor juridische afwikkeling, schaderegelingen en taxatie;
Aan krediet- en verzekeringsregistratiebureaus voor het verwerken van informatie;
Indien derden uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, dan zijn zij wettelijk verplicht u en ons hiervan op de hoogte te brengen en indien nodig uw toestemming te vragen.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN
Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens kan de betrokkene
een schrijven richten naar MW Life Consult; Jupiterlaan 139/16, 1190 BRUSSEL;
een e-mail sturen naar info@mwlifeconsult.be
In geval van een klacht zal MW Life Consult alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan de bezorgdheid van de betrokkene over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Indien MW Life Consult er niet in slaagt een bevredigend antwoord te geven op de klacht van de betrokkene, kan deze zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.

ARTIKEL 10 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID
MW Life Consult heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan MW Life Consult verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
MW Life Consult houdt eraan de betrokkene ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die MW Life Consult niet controleert noch beheert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is.
MW Life Consult is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. MW Life Consult raadt de betrokkene dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van huidige Privacyverklaring.

Gebruik SSL-HTTPS
MW Life Consult maakt voor zijn website gebruik van SSL. Dit is een protocol waarbij de gegevens die uitgewisseld worden tussen uw browser (waarmee je de website opent) en de server (waarop de website staat) geëncrypteerd worden. Het wordt met andere woorden onleesbaar gemaakt voor hackers of mensen die erop uit zijn je gegevens te stelen of er misbruik van te maken.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.

ARTIKEL 12 – AANPASSINGEN
Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de Privacyverklaring van MW Life Consult. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 01.05.2018

Privacy Formulier

Gebruik dit formulier als je inzage of correctie wil van de gegevens die we voor jou beheren.

Je kan ook vragen om alle gegevens die we van jou hebben te verwijderen.

Gelieve hierondert de keuze te maken van de actie die gewenst is. Het veldje “Bijkomende elementen” kan je gebruiken om bijkomende elementen te vragen.